Poszukaj ponownie

Regulamin sklepu internetowego ROTINGER BRAKE CENTER
[wersja 1.0 - obowiązująca od dnia 01.03.2020 r.]

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1.

Regulamin określa zasady świadczenia przez usługodawcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania ze sklepu internetowego funkcjonującego w sieci Internet pod adresem: www.brakecenter.rotinger.com oraz zawierania przez sprzedawcę i kupującego umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego sprzedawcy.

§ 2.

Usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania ze sklepu internetowego oraz sprzedawcą towarów oferowanych w ramach sklepu internetowego jest Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U, o kapitale zakładowym w wysokości 1.508.000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000242003, NIP 872-225-51-79, REGON 180069265.

§ 3.

 • Regulamin sklepu dostępny jest w siedzibie spółki oraz za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem internetowym: www.brakecenter.rotinger.com.
 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia regulamin użytkownikowi lub kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik lub kupujący.

§ 4.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • spółce, sprzedawcy, usługodawcy lub administratorze - oznacza to Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U, o kapitale zakładowym w wysokości 1.508.000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000242003, NIP 872-225-51-79, REGON 180069265;
 • sklepie lub sklepie internetowym - oznacza to prowadzony przez spółkę elektroniczny punkt handlowy w formie strony internetowej funkcjonującej w sieci Internet pod adresem: www.brakecenter.rotinger.com, w ramach którego sprzedawca sprzedaje towary na odległość;
 • towarze lub towarach - oznacza to towar lub towary handlowe sprzedawane przez sprzedawcę w ramach sklepu;
 • użytkowniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę drogą elektroniczną, polegających na udostępnieniu możliwości korzystania ze sklepu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;
 • kupującym - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, z którą sprzedawca zawiera w ramach sklepu umowę sprzedaży towarów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (umowa na odległość);
 • konsumencie - oznacza to użytkownika lub kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23-04-1964 r. – Kodeks cywilny, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (spółką) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną - oznacza to umowę zawieraną przez usługodawcę i użytkownika, na podstawie której usługodawca świadczy na rzecz użytkownika usługi drogą elektroniczną polegające na udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania ze sklepu internetowego, w tym na prowadzeniu przez usługodawcę konta użytkownika, w celu umożliwienia użytkownikowi zakup towarów oferowanych przez sprzedawcę w ramach sklepu;
 • umowie sprzedaży - oznacza to umowę zawieraną przez sprzedawcę i kupującego na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub więcej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, na podstawie której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność towaru i wydać mu towar, a kupujący zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
 • koncie - oznacza to usługę świadczoną przez usługodawcę drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu użytkownikowi wirtualnego konta elektronicznego oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wybranymi przez użytkownika, zawierającego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, za pomocą którego użytkownik może korzystać ze sklepu oraz w którym gromadzone są dane użytkownika i jego czynności wykonane w związku z korzystaniem ze sklepu;
 • kodeksie cywilnym - oznacza to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • regulaminie - oznacza to niniejszy regulamin sklepu internetowego Rotinger Brake Center

§ 5.

Kontakt ze spółką możliwy jest w następujący sposób:

 • korespondencyjnie - poprzez wysłanie korespondencji na adres siedziby spółki;
 • przy pomocy poczty elektronicznej – poprzez wysłanie korespondencji na adres elektroniczny: b2c@rotinger.pl
 • telefonicznie – pod numerem 14 69 96 111.

Rozdział II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

§ 6.

Usługi świadczone przez usługodawcę drogą elektroniczną w ramach sklepu polegają na udostępnieniu użytkownikowi możliwości korzystania ze sklepu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w celu zapoznania się z ofertą handlową sprzedawcy, zarejestrowania przez użytkownika konta elektronicznego w ramach sklepu oraz zakupu towarów oferowanych przez sprzedawcę.

§ 7.

W celu korzystania ze sklepu użytkownik powinien dysponować urządzeniami spełniającymi wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy, tj. posiadać co najmniej:

 • komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie umożlwiające dostęp do sieci Internet;
 • dostęp do łącza internetowego o prędkości co najmniej 750kb/s;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari lub Google Chrome.

§ 8.

 • Świadczenie przez usługodawcę na rzecz użytkownika usług drogą elektroniczną następuje od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną użytkownik dokonuje rejestracji na sklepie poprzez podanie danych określonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym oraz utworzenie konta opatrzonego:
  • loginem - czyli indywidualnym oznaczeniem użytkownika w postaci wybranego przez użytkownika adresu poczty elektronicznej lub nazwy, służących do logowania się do konta;
  • hasłem - czyli dowolnym ciągiem znaków wybranym przez użytkownika umożliwiającym autoryzację użytkownika podczas logowania się do konta.
 • Usługodawca wysyła wiadomość potwierdzającą rejestrację użytkownika w sklepie na adres poczty elektronicznej podanej przez użytkownika podczas rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy użytkownikiem a usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w regulaminie.
 • Każdorazowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga zalogowania się przez użytkownika do konta poprzez podanie loginu użytkownika i odpowiadającego mu hasła.
 • Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta.
 • Użytkownik może zakończyć w każdej chwili korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wylogowanie się z konta.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Świadczone przez usługodawcę usługi polegające na umożliwieniu użytkownikowi korzystania z konta są bezpłatne. Użytkownik ponosi we własnym zakresie opłaty z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych umożliwiających mu dostęp do konta za pośrednictwem łącza internetowego w wysokości naliczanej przez dostawców usług telekomunikacyjnych, z których usług użytkownik korzysta.
 • Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  • usunięcie konta użytkownika utworzonego w sklepie - przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach konta;
  • złożenie usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej i dostarczając je osobiście lub przesyłając je na adres siedziby usługodawcy albo w formie elektronicznej przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej usługodawcy.
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie użytkownikowi  oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej dostarczając je osobiście użytkownikowi lub przesyłając na adres użytkownika albo w formie elektronicznej przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej użytkownika.

§ 9.

 • Użytkownik będący konsumentem, który zawarł z usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, składając usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej i dostarczając je osobiście lub przesyłając je na adres siedziby usługodawcy albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej usługodawcy.
 • Oświadczenie można złożyć na formularzu „Pouczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną konsument nie ponosi żadnych opłat na rzecz usługodawcy.

§ 10.

 • Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 • Uzyskanie statusu użytkownika wymaga rejestracji w sklepie w sposób określony w regulaminie oraz podania imienia i nazwiska osoby fizycznej lub nazwy (firmy) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także adresu poczty elektronicznej użytkownika i innych danych określonych w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.
 • Konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas rejestracji. W przypadku zmiany danych użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z konta w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik nie może dostarczać za pośrednictwem konta treści o charakterze bezprawnym.

§ 11.

 • Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem przez usługodawcę usług drogą elektroniczną w formie pisemnej i dostarczając je osobiście lub przesyłając je na adres siedziby usługodawcy albo drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej usługodawcy.
 • Reklamacje mogą być składane przez użytkownika z dowolnego powodu, w szczególności jeżeli usługi świadczone są przez usługodawcę nienależycie lub niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
 • Zaleca się podanie przez użytkownika w składanej reklamacji: danych identyfikujących użytkownika i jego konto, informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, treści żądania użytkownika oraz danych kontaktowych użytkownika.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację użytkownika niezwłocznie i zawiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia - w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu o dalsze 14 dni, o czym usługodawca zawiadomi użytkownika.

Rozdział III. Sprzedaż towarów na odległość

§ 12.

 • Sprzedawca w ramach sklepu oferuje towary wskazane na stronie internetowej sklepu.
 • Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 13.

 • Sprzedaż towarów na rzecz kupującego następuje na podstawie umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę i kupującego na odległość.
 • Zamówienia na towary oferowane w sklepie przyjmowane są przez sprzedawcę przy wykorzystaniu sieci Internet poprzez stronę internetową sklepu.
 • Kupujący może dokonać zakupu towarów korzystając z konta zarejestrowanego w ramach sklepu lub dokonać zakupu towarów bez rejestracji konta.
 • Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego od sprzedawcy potwierdzenia zamówienia wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez kupującego.
 • Sprzedaż towarów dokumentowana jest przez sprzedawcę fakturą wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14.

 • Cena towaru zamieszczona jest przy każdej oferowanej pozycji na stronie internetowej sklepu. Ponadto cena towaru, za którą następuje jego sprzedaż, podawana jest do wiadomości kupującego na formularzu zamówienia, przed zaakceptowaniem zamówienia przez kupującego.
 • Cena towaru podana na stronie internetowej sklepu jest ceną brutto i zawiera podatek od towarów i usług naliczony według obowiązującej stawki.

§ 15.

 • Zamówiony towar jest wysyłany do kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty związane z dostarczeniem zamówionego towaru do kupującego (koszty przesyłki) ponosi kupujący.
 • Wysokość kosztów przesyłki, o których mowa w ust. 1, podawana jest każdorazowo do wiadomości kupującego na formularzu zamówienia przed zaakceptowaniem zamówienia przez kupującego.

§ 16.

Po złożeniu zamówienia przez kupującego sprzedawca prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez kupującego potwierdzenie złożonego zamówienia, wskazując w nim listę sprzedanych towarów wraz z ich cenami, koszty wysyłki towarów, pozostałe dane dotyczące sprzedaży oraz podsumowanie dotyczące sprzedaży (łączną wartość zamówienia).

§ 17.

Kupujący może dokonać zapłaty ceny za zamówione towary wraz z kosztami przesyłki w następujący sposób:

 • gotówką w siedzibie sprzedawcy;
 • przelewem na konto bankowe sprzedawcy wskazane na stronie internetowej sklepu i w potwierdzeniu złożonego zamówienia przesłanego kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych;
 • za pobraniem.

§ 18.

 • Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie sprzedawcy lub zażądać jego dostarczenia do miejsca wskazanego przez kupującego w złożonym zamówieniu.
 • Sprzedawca dostarczy towar do miejsca wskazanego przez kupującego za pośrednictwem przewoźnika.
 • Wydanie towaru przewoźnikowi nastąpi:
  • w przypadku płatności za pobraniem - do 2 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia;
  • w przypadku przedpłaty - do 2 dni roboczych od otrzymaniu przez sprzedawcę należności na sprzedany towar.
 • Terminy doręczenia przesyłki z towarem określa regulamin przewoźnika. Szczegółowa informacja o terminach dostarczania przesyłek przez przewoźnika znajduje się na stronie: DHL - www.dhl.com.pl, DPD – www.dpd.com.pl. W każdym przypadku termin doręczenia przesyłki z towarem nie będzie dłuższy niż 30 dni.

§ 19.

 • Kupujący posiadający status konsumenta, który zawarł umowę sprzedaży w ramach sklepu (umowę na odległość) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 i 12.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży na piśmie i dostarczając je osobiście lub przesyłając je na adres siedziby sprzedawcy albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
 • Oświadczenie można złożyć na formularzu „Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 • Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz od chwili otrzymania przez sprzedawcę towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych dwóch ostatnich zdarzeń nastąpi wcześniej.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 20.

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem kupującego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23-04-1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.
 • Kupujący zgłaszający reklamację z tytułu rękojmi za wady towaru może posłużyć się formularzem „Zgłoszenie reklamacyjne” dostępnego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 • Kupujący zgłaszający reklamację z tytułu rękojmi za wady fizyczne powinien odesłać towar na adres siedziby sprzedawcy.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania kupującego zgłoszonego z tytułu niezgodności towaru z umową niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni.
 • W razie uznania reklamacji sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wady towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad. W razie braku usunięcia wady towaru lub braku dostarczenia towaru wolnego od wad sprzedawca zwróci kupującemu zapłaconą cenę wraz z poniesionymi kosztami przesyłki. 

§ 21.

 • Oferowane za pośrednictwem sklepu tarcze i bębny hamulcowe marki Rotinger są objęte gwarancją sprzedawcy.
 • Termin gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia, w którym towar został kupującemu wydany, z wyjątkiem:
  • tarcz i bębnów hamulcowych wyposażonych w łożyska i pierścienie czujnika ABS, dla których termin gwarancji obejmuje 2 lata licząc od dnia, w którym towar został Kupującemu wydany lub 25.000 km przebiegu pojazdu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
  • galwanicznej powłoki antykorozyjnej dla linii produktów Graphite Line, na którą gwarancja nie jest udzielana.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne powstałe w procesie produkcyjnym z przyczyn tkwiących w towarze lub z winy sprzedawcy.
 • Gwarancja nie obejmuje:
  • naturalnego zużycia tarcz i bębnów hamulcowych;
  • tarcz i bębnów hamulcowych zużytych więcej niż 10% normalnego dopuszczalnego zużycia;
  • tarcz i bębnów hamulcowych zużytych na skutek źle dobranych klocków lub szczęk hamulcowych;
  • uszkodzeń termicznych oraz mechanicznych tarcz i bębnów hamulcowych powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji lub niewłaściwego montażu;
  • tarcz lub bębnów hamulcowych modyfikowanych oraz użytkowanych w modyfikowanych układach hamulcowych;
  • tarcz lub bębnów hamulcowych użytkowanych w modyfikowanych układach zawieszenia;
  • tarcz lub bębnów hamulcowych użytkowanych w sportach motorowych;
  • uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania zaleceń dotyczących montażu oraz obsługi tarcz lub bębnów hamulcowych;
  • tarcz lub bębnów hamulcowych, na których numery seryjne oraz identyfikacyjne w jakikolwiek sposób zmieniono lub zatarto;
  • tarcz lub bębnów hamulcowych uszkodzonych w wyniku niewłaściwego dopasowania do modelu lub rocznika pojazdu lub silnika.
 • Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji jest zamontowanie towaru zgodnie z „Procedurą wymiany tarcz i bębnów hamulcowych” dołączoną do towaru oraz umieszczoną na stronie internetowej pod adresem elektronicznym: www.rotinger.com.
 • Oferowane za pośrednictwem sklepu pozostałe części motoryzacyjne są objęte gwarancją określoną przez producenta.
 • Sprzedawca w ramach gwarancji jest obowiązany - według swego wyboru - do usunięcia wady fizycznej towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji. W razie braku usunięcia wady fizycznej towaru lub dostarczenia towaru wolnego od wad sprzedawca zwróci kupującemu zapłaconą cenę.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści wskutek wad towaru.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć towar do siedziby sprzedawcy.
 • Sprzedawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia towaru przez kupującego oraz dostarczyć mu towar na swój koszt.
 • Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 22.

 • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) sprzedawca informuje, że administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze sklepu jest Union Parts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: 39-203 Nagoszyn, Bobrowa 108U, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000242003, NIP 8722255179, REGON 180069265.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora, drogą elektroniczną na adres e-mail: b2c@rotinger.pl lub telefonicznie pod nr (014) 69 96 111.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w celu przedstawiania informacji handlowych – w zakresie następujących danych osobowych: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer telefonu;
  • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba fizyczna jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem umowy – w zakresie następujących danych osobowych: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer telefonu, numer NIP, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na marketingu bezpośrednim związanym z oferowaniem towarów i usług oraz przedstawianiem informacji handlowych – w zakresie następujących danych osobowych: imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail).
 • Podanie danych osobowych obejmujących imiona i nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały, adres elektroniczny (adres e-mail), numer NIP albo numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, a zatem kupujący nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie jednak brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Podanie pozostałych danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przedstawiania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego, a zatem użytkownik lub kupujący nie jest zobowiązany do ich podania; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przedstawiania informacji handlowych i prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, usługi kurierskie i pocztowe, usługi pośrednictwa finansowego oraz usługi księgowe i prawne.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub obowiązek przechowywania dokumentów wynikający z obowiązujących przepisów – do upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik lub kupujący jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika lub kupującego przed zawarciem umowy – do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem umowy, a także upływu okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów;
  • w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Użytkownikowi lub kupującemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, użytkownikowi lub kupującemu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik lub kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
 • Użytkownikowi lub kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 23.

 • Spory wynikłe z korzystania ze sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów:

§ 24.

 • Spółka zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu poprzez zamieszczenie zmian regulaminu w wersji elektronicznej w sieci Internet pod adresem elektronicznym: www.brakecenter.rotinger.com.
 • Zmiany regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób określony w ust. 1 oraz zawiadomienia o nich użytkownika lub kupującego, który posiada zarejestrowane konto w sklepie, poprzez przesłanie informacji o dokonanych zmianach na adres poczty podany przez użytkownika lub kupującego.
 • W razie zmiany regulaminu użytkownik ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez ponoszenia kosztów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia użytkownika o zmianie regulaminu w sposób określony w ust. 2.
 • Do zachowania terminu określonego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przed jego upływem.
 • W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu zmiany regulaminu użytkownik lub kupujący nie ponosi żadnych opłat na rzecz spółki.
 • Użytkownik lub kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu zmiany regulaminu składając spółce oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na piśmie i dostarczając je osobiście lub przesyłając je na adres siedziby spółki albo drogą elektroniczną przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej spółki.
 • Zmiany regulaminu nie mają zastosowania do umów sprzedaży, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.
 • W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego ROTINGER BRAKE CENTER

Załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego ROTINGER BRAKE CENTER

Copyright © Union Parts Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
visa
mastercard
payu